Algemene voorwaarden

1. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 

1.1. De coach ondersteunt uitsluitend het eigen proces en de eigen keuzes van de coachee, waarbij het wel voorkomt dat een scala aan mogelijkheden wordt besproken om het proces van inzicht vergroting en gewaarwording van de gecoachte te ondersteunen. De gecoachte blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor diens eigen gedrag en de consequenties daarvan. De coach is niet verantwoordelijk, laat staan aansprakelijk, voor te nemen of reeds genomen besluiten of veranderingen in het leven van de gecoachte. 

1.2 De coachee is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid en de te nemen beslissingen daarover. Het is de verantwoordelijkheid van de coachee om de coach te informeren over alle zaken die de geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand van coachee betreffen en die van belang zouden kunnen zijn voor de inhoud van de sessies. De coach is niet aansprakelijk voor fysieke dan wel psychische gevolgen waarvan een coachee of iemand anders meent dat deze voortvloeien uit deelname aan de coachsessies. 

2. Inspanningsverplichting coach

2.1 Een coachtraject leidt tot een inspanningsverplichting van de coach om zijn of haar verplichtingen zodanig na te komen als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen gemeten van de coach kan worden verlangd. 

3. Vertrouwelijkheid coachtraject

3.1 Het coachtraject wordt uiterst vertrouwelijk behandeld. Al het besprokene tijdens de sessie blijft vertrouwelijk. Ook het dossier dat wordt bijgehouden is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. 

3.2 Ondergetekende is op de hoogte van het feit dat de coach een coacheedossier bijhoud. Ondergetekende heeft ten alle tijden recht op inzage van zijn/haar dossier. 

3.3 Er wordt alleen contact met derden (bijvoorbeeld de huisarts, de psychiater) opgenomen na overleg en met toestemming van de cliënt. De inhoud van de communicatie wordt indien gewenst door de coach mondeling en/of schriftelijk teruggekoppeld aan de coachee. 

3.4 Voor zover in overeenstemming met een goede beroepsuitoefening en voor zover niet in strijd met wettelijke regels of andere verplichtingen, zullen bijzonderheden met betrekking tot de persoon van gecoachte en de aard en omvang van de zaken die onderwerp van het coachtraject zijn, niet naar buiten worden gebracht anders dan met instemming van de gecoachte. Dit betekent dat geen enkele informatie aan derden gegeven wordt tenzij na uw goedkeuring; wel houdt uw coach zich het recht voor collegiaal overleg te hebben in het kader van de eigen ontwikkeling (intervisie & supervisie); dit overleg vindt evenwel geanonimiseerd en niet buiten uw toestemming om. 

3.5 De coachee geeft echter reeds nu voor alsdan toestemming om materiaal uit de sessies te gebruiken voor eigen ontwikkeling, intervisie, supervisie, studie, of andere intercollegiale doeleinden zonder vermelding van identiteit en persoonsgegevens. Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor eigen activiteiten van de coach. 

4. Tijdstip en locatie

4.1 Tijdstip en locatie van de opvolgende coachingsessie worden na elke sessie mondeling of telefonisch afgestemd tussen coach en coachee. Hierover worden afspraken met de coachee gemaakt, welke worden vastgelegd in het coach plan van aanpak. 

5. Middelen

5.1 De ingezette middelen zijn toegesneden op de persoonlijke thema’s die in de sessies aan de orde komen en bestaan uit betrouwbare en gevalideerde coachinstrumenten/methodieken. Alle oefeningen, programma’s, modellen en andere materialen of bescheiden van welke aard dan ook uitgereikt ter ondersteuning van het coachtraject, blijven te allen tijde het intellectuele eigendom van de coach. Bij ander gebruik dan uitsluitend persoonlijk gebruik van de gecoachte, zal dit achteraf apart worden gefactureerd als verkoop van trainingsmateriaal. 

6. Evaluaties 

6.1 Tijdens het traject zijn er regelmatig evaluatiemomenten. Het evalueren geeft ruimte om van beide kanten uit te spreken hoe de voortgang van het coachtraject verloopt en om eventuele onvrede, vragen of twijfels naar voren te brengen. Hierover worden afspraken met de coachee gemaakt, welke worden vastgelegd in het coach plan van aanpak. 

7. Annulering coachingsessie

7.1 Een coachsessie kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd of verplaatst door de coachee. Bij annulering binnen die termijn worden kosten in rekening gebracht, namelijk 100% van het coach uurtarief  zoals afgesproken in de coachovereenkomst.  Afzeggen kan op telefoonnummer 06-15008181. Spreek een voicemail bericht in of stuur een WhatsApp bericht. 

7.2. De coach behoudt zich het recht voor om afspraken te verzetten mocht dit noodzakelijk blijken voor de eigen bedrijfsvoering, scholing, ziekte of dringende persoonlijke omstandigheden. Bij het niet doorgaan van een sessie van de zijde van de coach, is de coachee geen kosten verschuldigd. De coach is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade door de coachee.

7.3 Wanneer de klant tijdens de coachsessie op eigen initiatief eerder besluit te vertrekken, blijft de gehele deelname som van deze sessie verschuldigd. 

8. Betaling 

8.1 De betaling geschiedt middels het overmaken op het bankrekeningnummer van de coach: NL91 INGB 0008 7782 40 tnv I.S. van Roest. Dit gebeurt volgens het geldende tarief of het overeengekomen tarief, vermeld in het coachcontract. 

8.2 Tijdens het intakegesprek informeert de coach de coachee over de tarieven. Er is geen mogelijkheid tot pinnen. 

8.3 Er is een betalingstermijn van 14 dagen. Na een maand volgt een herinnering en een verzoek tot betaling. Indien deze uitblijft wordt gebruik gemaakt van een incassobureau. Alle kosten van een eventuele incassoprocedure komen op rekening van de coachee. 

8.4 De coachee verplicht zich de schade die hij veroorzaakt aan roerende dan wel onroerende zaken op het terrein waar de coaching gehouden wordt, te vergoeden aan de eigenaar van die zaken, tenzij hij/zij zelf de eigenaar van de zaken is.

9. Beëindiging coachingssessies

9.1 Beëindiging van het coachingstraject kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden. Beëindiging van het coachingstraject eenzijdig door de coachee kan plaatsvinden indien de coachee de sessies niet langer op prijst stelt of nodig acht. Beëindiging coachtraject door coachee kan schriftelijk via email. 

9.2 Het coachtraject door de coach kan op elk moment worden beëindigd als redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht dat zij het coachingstraject voortzet.

9.3 Mocht de coach tijdens het coachtraject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder zijn of haar werkterrein of deskundigheid vallen, dan zal hij de gecoachte daarop attenderen en hem/haar desgewenst naar een deskundige doorverwijzen. De consequenties daarvan voor het traject zullen in goed overleg worden vastgesteld. De coach verplicht zich de coachee door te verwijzen naar een collega coach, therapeut of arts indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening.

9.4 De coach is gerechtigd een coachee die de voortgang van de coaching ernstig belemmert, van verdere deelname uit te sluiten.

10. Plan van aanpak

10.1 De coachee is op de hoogte is van het door de coach opgestelde plan van aanpak (rekening houdende met het feit dat een plan van aanpak  een schatting is) en gaat hiermee akkoord.  Coachee is zich ervan bewust dat het behalen van het doel van het traject onder meer afhankelijk is van zijn/haar eigen inspanning en dat er van de coach een inspanningsverplichting bestaat. Coachee verklaart alle vragen van het intake formulier naar waarheid te hebben beantwoord en gaat akkoord met deze algemene voorwaarden. 

Over Proudly Imperfect

Proudly Imperfect helpt vrouwen herinneren wie ze werkelijk zijn, door ze te verbinden met de kracht en wijsheid van hun ware zelf, zodat ze hun unieke potentieel en levensdoel(en) gaan realiseren en weer voluit gaan leven.

© Proudly Imperfect 2021. All rights reserved.

Contact

Wil jij nooit meer waardevolle blogs, podcasts, e-books, video's en programma's missen die je helpen om weer voluit te leven? Volg dan Proudly Imperfect via de social media kanalen.